Sheila Ridley
 • Name: Sheila Ridley 

  (817) 547-4491

  Email: Sheila Ridley

   

  1st period     8:40 to 9:25

  2nd period    9:29 to 10:14

  3rd period    10:18 to 11:30

  Lunch          11:07 to 11:37

  Conference  11:41 to 12:26

  5th period    12:30 to 1:15

  6th period     1:19 to 2:12

  7th period     2:16 to 3:01

  8th period     3:05 to 3:50

   

  Tutorials every morning from 8:00 to 8:35