• Joshua Schechter

 • Joshua Schechter
  Phone: 817-547-5500 x05777
  Joshua Schechter
  Conference period: 3:15-4:00pm
  Tutorials:  Monday-Thursday 8:00-8:30am
  817-547-5053
   
  1st Period: 8:40-9:25      Beginning Saxophone
  2nd Period: 9:29-10:19   Beginning Flute
  3rd Period: 10:23-11:08  Symphonic Band
  4th Period: 11:12-11:57  Beginning Clarinet
  5th Period: 12:01-1:01  Honors Band
  Lunch  1:01-1:31
  6th Period: 1:37-2:22      Beginning Euphonium
  7th Period: 2:26-3:11      Beginning Double Reeds
  8th Period: 3:15-4:00      Conference