Mathew Visser
  • Mathew Visser
    Criminal Justice Teacher
    (817) 547-3800
     
    Schedule:
    1st Period: 7:20 am - 8:22 am - Conference 
    2nd/3rd Period: 8:22 am - 9:52 am - Law enforcent 1 (Fall)/ Law enforcement 2 (Spring)
    4th Period: 10:20 am - 11:14 am - Principles LPCS 
    5th Period: 11:55 am - 12:45 amPrinciples LPCS
    6th/7th Period: 1:12 pm - 2:42 pm -  Law enforcement 1 (Fall)/C.I.(Spring)
     
     
    Tutoring: Upon request only